; ; Siden er under redigering
Gå til hovedindhold

Siden er under redigering

Siden er under redigering

Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 18-30 år med problemer i forhold til ledighed, samt unge hvor mere komplekse sociale og diagnostiske vanskeligheder (autisme, ADHD, lettere udviklingshæmning, psykisk sårbarhed mv.) stiller sig hindrende for den lediges uddannelse eller job. Forsørgelsen er uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
Ungeindsatsen er tilrettelagt så den enkelte tilbydes en individuel og håndholdt indsats, hertil praktik forberedende undervisning, personlige samtaler, vejledning og coaching samt gruppeundervisning.

Den ugentlige mødetid er man. 8.15 - 15, tirs. 8.30-15, ons. 8.30-15.00, tors. 8.15-15 og fre. 8.15-13.30 dog har nogle behov for individuelle hensyn i forhold til mødetid. Dette aftales individuelt med beskæftigelsesrådgiver. I disse tilfældes arbejdes der målrettet på at øge tiden.

For alle kursister opstilles der, i samarbejde med beskæftigelsesrådgiveren mål og delmål. Et delmål er som oftest at arbejde med mødestabiliteten. Slutmålet er for de fleste uddannelse, men ordinært arbejde kan også komme på tale. Der er tæt dialog med beskæftigelsesrådgiverne omkring den enkelte kursist, dennes progression eller mangel på samme, dette er af stor betydning, hvis vi skal lykkes.

Vejlederne varetager de personlige samtaler, vejledning og coaching med fokus på målsætningen. Hver kursist matches en vejleder samt en gruppeformand i gartneriet, hvor den praktikforberedende undervisning foregår. Vejleder og gruppeformand arbejder tæt sammen med kursisten for at opnå den ønskede progression og målopfyldelse.

Praktikkoordinatoren matcher virksomheder med kursisten. Ligeledes varetages praktikopfølgninger og den enkelte kursist følges tæt i praktikperioderne.

I det daglige er der fokus på den enkelte kursists mål og herunder delmål. Den ugentlige samtale med vejleder tager udgangspunkt i målsætningen, hvor der tales om, hvor lang kursisten er i forhold til slutmålet, hvad der fremmer processen, og hvad der hæmmer jf. jobplan. Vejleder og kursist sætter sammen ugens delmål. Den enkelte kursist støttes efterfølgende i arbejdet med dette. Dette foregår som en del af den praktikforberedende undervisning i Gartneriet.

Erfaringen viser, at hver enkelt kursist skal tilbydes en meget håndholdt og relativ kontinuerlig indsats. Det er fåtallet, der er selvkørende i længere tid. Vejleder er i tæt i dialog med beskæftigelsesrådgiver.

Eksempler på emner i undervisningen/vejledning/personlige samtaler/coaching:

 • Personlig udvikling - personlig fremtræden - psykologi
 • Livssituation
 • Struktur i hverdagen
 • Vejledning og guidning i det offentlige system
 • Jobsøgning, personbeskrivelse til praktiksteder, CV
 • Regnskab/økonomi
 • Arbejdsmarkedsforståelse - regler og rammer - forventninger og krav
 • IT, brug af E-boks, Nem id

Kursisterne inddrages i planlægningen af emner, de ønsker taget op i undervisningen.

Målgruppen i denne indsats er personer over 30 år, som modtager offentlig forsørgelse, og som har udfordringer, der udgør en barriere mellem borgeren og arbejdsmarkedet.

30+ er tilrettelagt så den enkelte tilbydes en individuel og håndholdt indsats, hertil praktik forberedende undervisning, personlige samtaler, vejledning og coaching samt gruppeundervisning.

Den ugentlige mødetid er man. 8.15 - 15, tirs. 8.15-15, ons. 8.30-15,00 tors. 8.15-15 og fre. 8.30-13.30 dog har nogle behov for individuelle hensyn i forhold til mødetid. Dette aftales individuelt med beskæftigelsesrådgiver. I disse tilfældes arbejdes der målrettet på at øge tiden.

For alle kursister opstilles der, i samarbejde med beskæftigelsesrådgiveren mål og delmål. Et delmål er som oftest at arbejde med mødestabiliteten. Slutmålet er for de fleste arbejde, men uddannelse kan også komme på tale. Der er tæt dialog med beskæftigelsesrådgiverne omkring den enkelte kursist, dennes progression eller mangel på samme, dette er af stor betydning, hvis vi skal lykkes.

Vejlederne varetager de personlige samtaler, vejledning og coaching med fokus på målsætningen. Hver kursist matches en vejleder samt en gruppeformand i gartneriet, hvor den praktikforberedende undervisning foregår. Vejleder og gruppeformand arbejder tæt sammen med kursisten for at opnå den ønskede progression og målopfyldelse.

Praktikkoordinatoren matcher virksomheder med kursist. Ligeledes varetages praktikopfølgninger og den enkelte kursist følges tæt i praktikperioderne.

I det daglige er der fokus på den enkelte kursists mål og herunder delmål. Den ugentlige samtale med vejleder tager udgangspunkt i målsætningen, hvor der tales om, hvor lang kursisten er i forhold til slutmålet, hvad der fremmer processen, og hvad der hæmmer jf. jobplan. Vejleder og kursist sætter sammen ugens delmål. Den enkelte kursist støttes efterfølgende i arbejdet med dette. Dette foregår som en del af den praktikforberedende undervisning i Gartneriet.

Erfaringen viser, at hver enkelt kursist skal tilbydes en meget håndholdt og relativ kontinuerlig indsats. Det er fåtallet, der er selvkørende i længere tid. Vejleder er i tæt i dialog med beskæftigelsesrådgiver.

Eksempler på emner i undervisningen/vejledning/personlige samtaler/coaching:

 • Personlig udvikling - personlig fremtræden - psykologi
 • Livssituation
 • Struktur i hverdagen
 • Vejledning og guidning i det offentlige system
 • Jobsøgning, CV
 • Regnskab/økonomi
 • IT, brug af E-boks, Nem id

Kursisterne inddrages i planlægningen af emner, de ønsker taget op i undervisningen.

Virksomhedspraktik henvender sig til borgere, som har brug for en afklaring eller optræning af arbejdsmarkedsparathed.

Et tilbud om virksomhedspraktik (§ 32) indebærer, at borgeren deltager i opgaveløsningen i en privat eller offentlig virksomhed. Garland opretter kortere praktikforløb - max. 3x4 ugers varighed i samme virksomhed.

Indholdet i virksomhedspraktikken er individuelt tilrettelagt og afhængig af borgerens personlige, sociale og faglige forudsætninger.

Der kan i praktikken være brug for at imødekomme eventuelle skånebehov eller andre behov.

Målet for en virksomhedspraktik er individuel. Ofte er det for at afdække eller genoptræne borgerens faglige, sociale, fysiske eller sproglige kompetence med henblik på ordinært beskæftigelse eller job med løntilskud.

Eksempler på delmål kan være:

 • At afklare eventuelle fysiske og/eller psykiske problemstillinger i forhold til arbejdsmarkedets krav
 • At løse "rigtige" arbejdsopgaver og kan opbygge en arbejdsidentitet i mødet med arbejdspladsens krav, muligheder og forventninger
 • At borgerne afprøver forskellige arbejdsfunktioner og erhvervsområder
 • At borgerne oplever dagligdagen på en arbejdsplads eller i uddannelse - krav og forventninger
 • At borgerne øger interessen for og forståelse af arbejdsmarkedet og det omgivende samfund
 • At borgeren oplever sig selv i forskellige arbejdssituationer og bruger disse erfaringer
 • At motivere og ruste borgerne til at få et arbejde

Den praktiske undervisning/vejledning på Garland er for borgere, som har brug for afklaring eller optræning af arbejdsmarkedsparathed.

Formålet med den praktiske undervisning er at ruste borgerne praktisk, fagligt og socialt. Desuden er det med til at afklare, om den enkelte har et skånebehov.

I forløbet arbejder borgeren med forskellige områder:

 • Mødestabilitet
 • Arbejdstempo
 • Koncentrationsevne
 • Hygiejne og påklædning
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø
 • Regler (mødetider, pauser, oprydning, møder, sygdom) • Sociale spilleregler - at være kollega
 • Samarbejde/teamwork

Vi arbejder i mindre grupper, hvilket gør det let at overskue arbejdsprocessen og den sociale kontakt.  Med en tæt kontakt til personalet betyder det, at der er gode muligheder for finde de arbejdsområder, som giver passende udfordringer til borgeren.

Den praktiske undervisning kan foregår i forskellige grupper på Garland:

 • Produktion og gartneriarbejde
 • Lager/container arbejder
 • Pedelopgaver

(SKAL) Mentorstøtte:

Målgruppen er borgere som har brug for en særlig støtte med henblik på deltagelse i tilbud, uddannelse eller arbejde.

Mentoren har til opgave at støtte eller fastholde borgeren i vejen frem mod deltagelse i tilbud, uddannelse eller arbejde.

Mentorordningen indebærer, at borgeren får individuel støtte. Mentorens primære fokus er, at der skal ske en udvikling frem mod det mål, at borgeren på et tidspunkt kan komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Mentorens opgaver kan eksempelvis være:

 • At være personlig vejleder og støtte
 • At være en motiverende partner
 • At hjælpe borgeren i forbindelse med opstart på uddannelse, arbejdsplads eller praktik

Mentoren og borgeren laver sammen et aftaleark, hvor formålet og tidsperspektivet bliver beskrevet.  Mentoren er fra personalegruppen på Garland. Det eller de ugentlige møder er skemalagte. De planlægges af borgeren og mentoren. Tilgangen i samtalerne varierer mellem rådgivning, vejledning og coaching.

(KAN) Social mentorstøtte:

Målgruppen er borgere med et behov for at skabe stabilitet og struktur i hverdagen.

Mentoren har til opgave at støtte, motivere og vejlede borgeren således, at borgeren får skabt stabilitet i hverdagen, der er nødvendig for at kunne være tilknyttet en arbejdsplads eller uddannelse.

Den sociale mentor sætter ind med relevante tiltag, der matcher den enkelte borgers sociale, helbredsmæssige eller faglige situation. Støtten ydes med fokus på, at der sker en udvikling frem mod, at borgeren kan komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Mentorens opgaver kan eksempelvis være:

 • Støtte til at opnå struktur i hverdagen
 • Støtte til at komme op om morgenen
 • Støtte i forhold til bolig og økonomi
 • Støtte i forhold til at vedligeholde og opbygge borgerens netværk
 • Støtte til at kontakte diverse samarbejdspartner(Jobcenter, sagsbehandler, læge, rådgiver mm.)
 • Støtte til at fastholde eller igangsætte behandlingsforløb

Mentoren og borgeren laver sammen et aftaleark, hvor formålet og tidsperspektivet bliver beskrevet.  Mentoren er fra personalegruppen på Garland. Det eller de ugentlige møder er skemalagte. De planlægges af borgeren og mentoren. Tilgangen i samtalerne varierer mellem rådgivning, vejledning og coaching. Tilgangen er individuel fra borger til borger og som oftes også fra opgave til opgave med borgeren.

Mindfulnessforløbet på Garland henvender sig til borgere, som har glæde af og ønsker værktøjer til et liv uden stress og øget mental opmærksomhed.

Formålet er at forbedre borgerens psykiske trivsel og skabe et mentalt overskud for bedre at kunne tackle hverdagens udfordringer.

Mindfulness og naturterapeutiske ophold i naturen kan hver for sig hjælpe mennesker til et liv med øget indre ro, mere livsglæde og mindre stress. Dette giver et mindfull at være nærværende og vise omsorg for sig selv og andre.

Mindfullness baseret natur terapi gør os som mennesker i stand til at møde os selv med en højere grad af accept, øget stabilitet og robusthed og indre ro (mindre stress). Vi er natur, og når vi i naturen træner vores opmærksomhed på sanserne, kan vi bedre forbinde os med naturens vedvarende foranderlighed: Vi kan spejle os i den og den med bliver vi også bedre i stand i at møde de udfordringer og de forandringer, livet indebær.

Delmål:

 • At forebygge stress
 • At styrke evnen til at finde ro og "mærke" sig selv
 • At få kontrol over negative tanker
 • At blive bedre til at håndtere belastede situationer
 • At blive bedre til at prioritere og træffe de rigtige beslutninger

Indholdet i mindfulnessforløbet er bl.a.:

 • Introduktion
 • Stresshåndtering
 • Åndedrætsøvelser
 • Meditation

Forløbet afholdes af en mindfullness instruktør. Og det foregår gennem vejledning, instruktion og dialog.

Coaching forløb på Garland henvender sig til borgere, der er i ubalance, hvilket hindrer dem i en stabil tilknytning til uddannelse, arbejdsmarked eller aktiv tilbud.

Målet er, at borgeren udnytter sit fulde potentiale i forhold til problemstillinger, som hindrer i en stabil tilknytning. Coachingen foregår gennem coachingsamtalens faser, principper for anerkendende feedback, spørgsmål der "flytter", dialog og aktiv lytning.

UDREDE OG KLARGØRE - REFLEKTION OG NYE PERSPEKTIVER - MULIGHEDER OG MÅL - HANDLING - EVALUERING

Coaching er grundlaget for at skabe forandringer og handlemuligheder. Gennem spørgsmål og refleksion arbejder borgeren med relevante problemstillinger, som tager udgangspunkt i borgerens livssituation. Det kan være motivation, stabilitet, relationen til et andet menneske, uhensigtsmæssige mønstre eller konkrete mål, som borgeren gerne vil nå.

Gennem coaching kan borgeren:

 • sætte mål og lægge en handleplan for at nå mål
 • ændre vaner (stoppe med at ryge, tabe sig eller begynde at dyrke motion)
 • få afklaret værdier
 • lære at håndtere udfordringer, jobsamtaler, eksamen
 • lære at håndtere selvtillids-/selvværdsproblematikker
 • lære at håndtere stress

 Borger og coach planlægger tider efter hver coachingsession.

Coaching forgår med en certificeret coach. 

Garland kan medvirke til afklaring i forhold med tilbud om evt. fleks- eller skånejob eller varig pension.