Gå til hovedindhold

Nyttig viden

om

Parkerings muligheder.

Foran indgangen til Garland er der parkeringspladser, hvis der skulle være optaget er der mulighed også for, at parkere på bagsiden af velfærdsbygningen. Og til højre efter indkørslen til Garland, er der endnu en parkeringsplads man kan benytte.

seksualpolitik

Formål

Formålet med udarbejdelsen af denne seksualpolitik er at skabe åbenhed og tryghed omkring arbejdet med seksualitet for såvel borgere samt personale på Garland

Vi er som personale forpligtiget til, på en fagprofessionel måde, at forholde os aktivt til borgernes seksualitet.

Personalet vil i seksualpolitikken blive oplyst om definitionen af seksualitet, samt hvilke forpligtigelser de har i forhold til at drage omsorg for, at borgerne modtager den støtte og hjælp, de måtte have behov for i forhold til at udleve og udvikle deres seksualitet.

Definition af seksualitet

Seksualpolitikken tager udgangspunkt i WHO`s definition af seksualitet fra 1986 der lyder som følger:

”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vor seksualitet, men behøver ikke at være det. Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er ligeså meget dette at være sensuel, som at være seksuel. Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret.” T. Langfeldt & M. Porter 1986

Lovgivning

I FN`s standardregler om lige muligheder for handicappede (standardregel nr. 9) understreges det, at borgere med nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne skal have mulighed for at opleve deres egen seksualitet og have seksuelle forhold på linje med andre borgere, og at de i den forbindelse skal have støtte gennem lovgivning samt modtage relevant rådgivning.

Borgere med nedsat fysisk - eller psykisk funktionsevne har med andre ord de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre borgere. Dette menneskesyn er en væsentlig del af værdigrundlaget i Serviceloven, der trådte i kraft den 1. juli 1998.

I Serviceloven hedder det, at vi som personale skal tilbyde en særlig indsats for at forbedre den enkelte borgers sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder. Herunder at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse blandt andet gennem kontakt og samvær. I disse bestræbelser indgår også spørgsmål om støtte og hjælp i forbindelse med seksualitet.

For borgerne

Det er essentielt, at der for borgerne tilknyttet Garland:

 • Er åbenhed, respekt og dialog omkring borgernes seksualitet, hvad enten det er i personalegruppen eller i relationen mellem borgeren og personalet.

 • Handles på en borgers verbale ønsker og behov, samt nonverbale seksuelle signaler. Husk, at ikke alle nonverbale signaler nødvendigvis omhandler seksualitet.

 • Udvises respekt om borgerens seksualitet, og at seksualiteten tages ligeså alvorligt som alle andre aspekter, der berører borgerens livskvalitet og udvikling.

 • Skabes et miljø hvor man trygt kan tale om de udfordringer borgeren måtte have.

 For personalet

Vi skal som personale passe på hinanden ved:

 • At skabe åbenhed og dialog. Tage signaler og fornemmelser alvorligt og turde bringe det frem i åben dialog med hinanden og ledelsen.

 • Ikke at overskride egne og andres grænser.

 • At enhver form for krænkelse indberettes.

 • At søge hjælp fra den stedlige leder eller kolleger, hvis vi føler os krænket af en kollega eller borger, eller ser andre blive krænket.

Etik og respekt omkring den enkelte borger

Når vi som personale handler på en borgers verbale og/eller nonverbale seksuelle ønsker og

behov, er det meget vigtigt:

 • At skabe tillid ved at oplyse om tavshedspligt og møde borgeren med respekt.

 • Ikke at overføre egne normer og holdninger vedrørende seksualitet.

 • At medtænke funktionsevne, livssituation, kultur, og religion.

 • At anerkende borgerens seksualitet uanset dennes seksuelle præferencer.

 • At holde sig inden for de i straffeloven fastsatte rammer.